Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Sekcja ds. Finansowych

Zakowicz Katarzyna 01Główny Księgowy:
Katarzyna Zakowicz
Skład osobowy Wydziału:
Anna Wiśniewska
Dorota Wilczewska

 

 

ZADANIA SEKCJI DS. FINANSOWYCH:

1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta miejskiego nad gospodarką finansową;

2) prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej;

3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • nadzorowaniu terminowego ściągania należności;

4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej;

5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;

7) prowadzenie spraw płacowych zatrudnionych pracowników (sporządzanie wszelkich list płac).

8) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.