Komenda Miejska
PSP w Gdyni
SZUKAJ
TELEFONY

Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych

Sieczkowska MalgosiaKierownik Sekcji:
st. kpt. Małgorzata Sieczkowska

Skład osobowy Wydziału:
str. Anna Bartyzel - stażysta

Leszek Micewicz – samodzielne stanowisko ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych

Beata Toczek

 

ZADANIA SEKCJI DS. ORGANIZACYJNO-KADROWYCH:

1. W zakresie spraw organizacyjnych:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego;
 • prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy miejskiej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej i Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy miejskiej;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej.

2. W zakresie spraw kadrowych:

 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 • realizowanie zadań kadrowo – mobilizacyjnych określonych odrębnymi przepisami;
 • realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta miejskiego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej w tym dowódców Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej.